สหกิจศึกษา

เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง

ณัชชา เสือมีศีล (กิ๊ฟ)

คณะบัญชี สาขาการบัญชี
สถานที่ฝึกงาน : บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ศิตาพัทธ์ ธรณ์วัฒนภาคย์ (มีมี่)

คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
สถานที่ฝึกงาน : บริษัท Igloo Studio

นพรดา ลิมปกาญเวช (เบลล์)

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
สถานที่ฝึกงาน : Ogilvy

ทวีพร แก้วคำใต้ (กุ๊ก)

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
สถานที่ฝึกงาน : isobar Thailand

ธนบรรณ ฉลวยศรี (บัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถานที่ฝึกงาน : Software Park Thailand

พลวัฒน์ จันทร์พราหมณ์ (คิง)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถานที่ฝึกงาน : Software Park Thailand

ธันยะชัย ทองรักษ์ (กัน)

คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
สถานที่ฝึกงาน : ไทยพีบีเอส (ThaiPBS)

ชยุต ทองไชย (โอม)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สถานที่ฝึกงาน : บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด

Oiu Hong Long (หงษ์)

International College สาขาInternational Hospitality Management
สถานที่ฝึกงาน : Favstay

ทิตยา นรายศ (จ๊ะจ๋า)

คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
สถานที่ฝึกงาน : บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด (มหาชน)

พรลภัสณ์ คุ้มกัน (ทราย)

คณะนิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์
สถานที่ฝึกงาน : บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย จำกัด (มหาชน)

ธัญลักษณ์ เดชสถิต (เอม)

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
สถานที่ฝึกงาน : ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

จูเนียร์ คงกำเนิด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม
สถานที่ฝึกงาน : Whitespace

นางสาวฐานิกา ตรีสิงห์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
สถานที่ฝึกงาน : ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว จำกัด (มหาชน) ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายนวพล เนสุสินธุ์

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
สถานที่ฝึกงาน : ปิโตรเลียมเทรดดิ้งลาว จำกัด (มหาชน) ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นางสาวพลอย บุญทัน

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน
สถานที่ฝึกงาน : Petroleum Trading Lao Public Company

นางสาวนงนภัส ใจจร

คณะบัญชี สาขาการบัญชี
สถานที่ฝึกงาน : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด(มหาชน)

เอกรักษ์ บุญพร้อม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถานที่ฝึกงาน : Accenture Solution Thailand