ม.ศรีปทุม คว้า 2 รางวัลระดับชาติ สหกิจศึกษา

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม  เข้ารับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น  และ นายศุภณัฐ จงเจริญมณี,นายทศพร สังข์ประคอง นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับรางวัลโครงงาน/ผลงานดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการฯ ในการประชุมวิชาการ 20th WACE World Conference 2017 และ 8th Thai Cooperative Education Day 2017 ณ โรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม่

     
UploadImage   UploadImage

UploadImage   UploadImage

UploadImage   UploadImage
 
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #สหกิจศึกษาศรีปทุม #โครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น #โครงงานสหกิจศึกษา ศรีปทุม #สหกิจศึกษากับฝึกงาน #สหกิจศึกษา บริษัท #สถานที่ฝึกงาน #สถานที่ฝึกงาน กรุงเทพ #หาที่ฝึกงาน กรุงเทพ #ฝึกงาน 2560