ม.ศรีปทุมคว้ารางวัลที่ 1 ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรม ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2559

อาจารย์สำรวย เหลือล้น รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาร่วมประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ. 2559 ระดับเครือข่าย เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

การประกวดครั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมส่งประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย จำนวน 6 ผลงาน โดยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับเครือข่าย ประเภทโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่นและได้เป็นตัวแทนระดับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบนเข้าร่วมแข่งขันประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติในลำดับต่อไป

 

สรุปรางวัลประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ. 2559 ระดับเครือข่าย นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับรางวัลดังนี้

 

ประเภทที่ 9 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อโครงงาน/ผลงาน รางวัลที่ได้รับ   
1. แอพพลิเคชั่นบันทึกนัดและติดตามผู้ป่วยปฏิบัติงานภายในบริษัท โซลดิฟ จำกัด
นายธีรเชษฐ์ สรัลสวัสดิ์นายเกียรติศักดิ์ สิริไพบูลย์กาญจน์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รางวัลชมเชย
2. การพัฒนาเว็บไซต์สมุนไพรไทยและประมวลผลการวิเคราะห์ติดตามการปฏิบัติงาน
ในกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นายสุรศิลป์ ลักษณ์สุขทรัพย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัลชมเชย

 

ประเภทที่ 10 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

ชื่อโครงงาน/ผลงาน รางวัลที่ได้รับ
1. การผลิตสปอตวิทยุเพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบก                              
นางสาวธิดาพร ภูแดนแผน คณะนิเทศศาสตร์                            
รางวัลที่ 2
2. การออกแบบภาพประกอบสาหรับเกม
นางสาวชรินรัตน์ ตี้ฮ้อ คณะดิจิทัลมีเดีย
รางวัลที่ 3

 

ประเภทที่ 11 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

ชื่อโครงงาน/ผลงาน รางวัลที่ได้รับ  
1. การจัดเรียงข้อมูลแบบอัตโนมัติสาหรับการประเมินการทำงานระบบชิลเลอร์              
นายสมเกียรติ โสะหาบ คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลที่ 1
2. การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลยางเสีย และประมวลผลการวิเคราะห์และ
ติดตามการปฏิบัติงานภายในบริษัทไทยบริดจสโตนจำกัด
นายทวีศักดิ์ คำปก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รางวัลชมเชย

 

สามารถดูประกาศผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2559 ระดับเครือข่าย ได้ที่เว็บไซต์  http://www.coop.rmutt.ac.th/