มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัล ผลงานการประกวดสหกิจศึกษา ปี 2560

ผศ.ดร. อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น 2560 โดยมีนักศึกษาศรีปทุมคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสหกิจศึกษา 2560 พร้อมประกาศผลรอบตัดสิน สําหรับสถาบันการศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุมยังได้รับรางวัล สถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น
โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงาน 2 ประเภท ได้แก่
   ประเภทที่ 10 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
1.การออกแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟ กรณีศึกษาเว็บไซต์ 360 องศา และสื่อโลกเสมือนผสานโลกจริง
- นายศุภณัฐ จงเจริญมณี, นายทศพร สังข์ประคอง สังกัด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
   ประเภทที่ 11 โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ด้านนวัตกรรม
1.ระบบตรวจจับและวินิจฉัยความผิดพลาดระบบน้ำเย็นชิลเลอร์แบบกึ่งอัตโนมัติ
- นายชยุต ทองไชย สังกัด มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร40ปีศรีปทุม ชั้น4 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560