สหกิจศึกษา ม.ศรีปทุม เฟ้นหาสุดยอดผลงาน นศ. สู่ สกอ. เพื่อความเป็นเลิศเครือข่ายภาคกลางตอนบน

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา” มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 1/2559 เข้ารับมอบวุฒิบัตรและเงินทุนการศึกษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าอาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

            >>> สำหรับผลงานนักศึกษาที่ทำการคัดเลือกภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ จะได้นำผลงานและจะได้เป็นตัวแทนในนามของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมทำการแข่งขันในระดับเครือข่ายภาคกลางตอนบน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป
            >>> ส่วนผลการแข่งขันในโครงการ “ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา” มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 1/2559 แบ่งออกเป็น 3 ด้าน มีดังนี้...

  1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ผลงาน
รางวัล ชื่อโครงการ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
-ชนะเลิศ การพัฒนาหาปฏิสัมพันธ์สำหรับใช้เป็นเครื่องมือประเมินการทำงานของชิลเลอร์เบื้องต้น นายวสก วิชญ์สันต์กุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อ.เด่นชัย วรเดชจำเริญ
-รองชนะเลิศอันดับ 1 การพัฒนาแบบจำลอง Chiller ด้วยสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ นายภาณุพงศ์ ช้างแก้วมณี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อ.เด่นชัย วรเดชจำเริญ
-รองชนะเลิศอันดับ 2 การพัฒนาเกณฑ์คะแนนรูบิค เพื่อการประเมินความสูญเสียการติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล นายธิติ สังข์ทองด้วง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อ.เด่นชัย วรเดชจำเริญ และ ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน
 
  1. ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 3 ผลงาน
รางวัล ชื่อโครงการ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
-ชนะเลิศ การออกแบบสื่ออินเทอร์แอคทีฟ กรณีศึกษาเว็บไซต์ 360 องศา และสื่อโลกเสมือนผสานโลกจริง นายศุภณัฐ จงเจริญมณี และ
นายทศพร สังข์ประคอง
คณะดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
ดร.อติเทพ จ้ดนาลาว
-รองชนะเลิศอันดับ 1 การสร้างโมเดลและแอนิเมทสำหรับเกม นายสงติ สุขเจริญ และ
นายกฤติน เกียรตินิยม
คณะดิจิทัลมีเดีย
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
อ.วรากร ใช้เทียมวงศ์
-รองชนะเลิศอันดับ 2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ CBS บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จำกัด น.ส.กนกลักษณ์ ญาติอยู่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์
 
  1. ด้านวัตกรรม จำนวน 2 ผลงาน
รางวัล ชื่อโครงการ ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
-ชนะเลิศ ระบบตรวจจับและวินิจฉัยความผิดพลาดระบบน้ำเย็นชิลเลอร์แบบกึ่งอัตโนมัติ นายชยุต ทองไชย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อ.เด่นชัย วรเดชจำเริญ
-รองชนะเลิศอันดับ 1 การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อประเมินการสูญเสียงานระบบสุขาภิบาล นายสุริยา รามนาถ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อ.เด่นชัย วรเดชจำเริญ และ ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน