นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง

 

 

ชื่อ นางสาวกีรจา ศิรินทราลักษณ์

นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง

ได้รับทุน SPU ตัวจริง

(สนับสนุนทุนการศึกษา 100% ค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร)

ศิษย์เก่าโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

ปัจจุบันศึกษาอยู่ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Facebook Comments
(Visited 2 times, 1 visits today)

Related posts

นายราเมศ แสวงศักดิ์ (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นางสาวโซเฟีย บือราเฮง (นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา)

Nualsiri kotchapan

นางสาวชนากาญจน์ แซ่หลู่ (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

นางสาวกมลรัตน์ ตะเกียงทอง (นักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา SPU)

Nualsiri kotchapan

นายรักษิต จันทศร (นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU)

Nualsiri kotchapan

นายศิวัตม์ เจริญรักษา (นักศึกษาทุน SPU ตัวจริง)

Nualsiri kotchapan

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More