ปริญญาโท

masters-degree033

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต


ภาษาไทย     : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Communication Arts

ชื่อเต็มภาษาไทย     : นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อภาษาไทย      : นศ.ม.
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Communication Arts
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  : M.Com.Arts

 

 

 

“นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ”

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มีจุดเด่นคือการรวบควมคณาจารย์ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ “ตัวจริง เสียงจริง” ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากมืออาชีพระดับแนวหน้าของประเทศ ทำให้สามารถนำความรู้  ไปปฎิบัติได้จริงในฐานะผู้นำวิชาชีพทางด้านการสื่อสารสื่อดิจิทัล การสื่อสารการตลาด ธุรกิจสื่อสารและบันเทิง การสื่อสารองค์กร การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

• นักวางแผนกลยุทธ์ด้านสื่อ
• นักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาสื่อใหม่
• นักบริหารสื่อดิจิทัล
• นักบริหารงานโฆษณาและสื่อสารการตลาด
• นักบริหารงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
• นักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
• นักวางแผนงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
• นักวิจัยและนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์
• ผู้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษทางการประชาสัมพันธ์
• นักวิเคราะห์ข้อมูลและกลยุทธ์สื่อสารแบรนด์
• นักวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อธุรกิจด้านการสื่อสารและการบันเทิง
• ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการสื่อสารและการบันเทิง
• นักบริหารการตลาดและแบรนด์

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา สอบไล่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม จากการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า หากได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.5 ให้คณะกรรมการพิจารณา

ติดต่อหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
ผู้อำนวยการหลักสูตร 089-898-9779 (ดร.ธนชาติ)
เลขานุการหลักสูตร 089-083-2831 (อ.ผุศดี)