ปริญญาตรี

NJR 580x326 px

นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)         :    นิเทศศาสตรบัณฑิต (การออกแบบสื่อสารออนไลน์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)          :    นศ.บ. (การออกแบบสื่อสารออนไลน์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     :    Bachelor of Communication Arts (Online Communication Design)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)      :    B.Com.Arts (Online Communication Design)

 

การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์เพื่อรองรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2556 เป็นการปรับหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 4 Years Change ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใน 4 ด้าน คือ

1. Vision  Change 

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ดำเนินการปรับวิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ  ทั้งสายวิชาการและสายอาชีพให้มีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ยุคใหม่  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น โดยเฉพาะความเป็นนักสร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาสื่อออนไลน์ ผู้ผลิตเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ นักหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการ และนักคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และสื่อออนไลน์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความชำนาญรอบด้าน และสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียวมากขึ้นด้วย และยังต้องมีความสามารถในการทำงานเป็นหมู่คณะ การแก้ปัญหา การรับความเสี่ยงความสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ด้านการบริหารจัดการตนเอง  และจริยธรรม สามารถนำหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าเป็นข้อได้เปรียบหรือเป็นเครื่องมือที่สร้างความสามารถในกิจการธุรกิจ

 

2. Method Change

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบสื่อสารออนไลน์จะต้องสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในงานสื่อสารการตลาด การสื่อสารเพื่อการบริการลูกค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรวมถึงผลิตเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ทั้งในรูปแบบของสื่อดิจิทัล

 

3. Teaching materials Change 

การเรียนการสอนอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของตลาดแรงงานด้านการออกแบบสื่อสารออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมต่อความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง  และหาเวทีในการประกวด แข่งขันทางด้านการออกแบบการสื่อสารออนไลน์ เพื่อเป็นการผลักดันให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในทางสร้างสรรค์  ก่อให้เกิดการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ในทางที่ถูกต้อง และเพิ่มพูนประสบการณ์อีกด้วย

 

4. Student Change

นักศึกษาที่ก้าวออกไปจะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รอบด้านในการปฏิบัติงานที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญรอบด้านทั้งในเชิงการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี อีกทั้งสามารถทำงานเบ็ดเสร็จได้ทุกตำแหน่งในคนคนเดียว  สมดังอัตลักษณ์ของสาขาที่ว่า  “เฉียบคมในการสื่อสาร เชี่ยวชาญเทคโนโลยี” 

 

บทสรุปนักออกแบบสื่อสารออนไลน์ : อนาคตของการสื่อสารออนไลน์ไม่ได้อยู่ที่ความรู้ในเชิงงานเขียนเท่านั้น หากแต่นักออกแบบสื่อสารออนไลน์จะต้องมีความสามารถทั้งในด้านการเขียน การนำเสนอ กราฟิก เทคโนโลยี และสามารถทำงานอย่างมืออาชีพ  โดยการนำความรู้มาปรับใช้ให้เข้ากับสังคมปัจจุบันที่หมุนไปอย่างรวดเร็วด้วยโลกของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล