ปริญญาตรี

IMGL4100

นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)

*(หลักสูตรอยู่ระหว่างเสนอ สกอ.รับทราบ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป23หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์9-13หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร9-15หน่วยกิต
กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์5-13หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน101หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน 37หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกบังคับ49หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเลือก หรือ กลุ่มวิชาโท15หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี6หน่วยกิต
รวม130หน่วยกิต

รายละเอียด

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน

หมวดวิชาเลือกเสรี