news

ประกาศคณะ

กำหนดการ “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 19”

7 ต.ค. 2554

กำหนดการ

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 19

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 .

ห้อง 9-801, 9-803, 9-804

อาคาร 30 ปีศรีปทุม

————————————————————–

08.30 – 09.00 น.              ลงทะเบียน

09.00 – 11.00 น.              การบรรยาย หัวข้อ

“การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและการจัดทำโครงงาน”

“การพูดติดต่อสื่อสารและมารยาทสังคมในที่ทำงาน”

“ความรู้ ความเข้าใจในการใช้แบบฟอร์มสหกิจศึกษา ”

อาจารย์ดนุชณัฐ ติณเวส            ห้อง 9-801 สาขา AD

อาจารย์สุดารักษ์  เนื่องชมภู   ห้อง 9-803  สาขา RTV

อาจารย์นาตยา  กันทะเสนา               ห้อง 9-804 สาขา PR

11.00 – 12.00 น.        นักศึกษารับจดหมายส่งตัวฝึกงานสหกิจ 

………………………………………………….

กำหนดการ

โครงการปฐมนิเทศของนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 19

วันที่  13 – 14  ตุลาคม  2554

ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันพฤหัสบดีที่  13  ตุลาคม   2554

12.00 – 13.00  น.   นักศึกษาลงทะเบียน

โดย  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

13.00  - 13.25  น.   พิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา  รุ่นที่ 19

โดย  รองอธิการบดี ผศ.ดร.วิรัช   เลิศไพฑูรย์พันธ์

13.25 – 16.30  น.                 สหกิจศึกษาในมุมมองสถานประกอบการ

โดย  วิทยากร  คุณธนัชพร  พรหมทันต์

ตำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสบริหารกำลังคน

บริษัท  เบทาโก  จำกัด (มหาชน)

วิทยากร  คุณพนิดา  ทิพย์ดารารัตน์

ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส

บริษัท  เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย)  จำกัด

อาจารย์นาตยา  กันทะเสนา

หัวหน้าสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์

ผู้ดำเนินรายการ

วันศุกร์ที่  14  ตุลาคม   2554

08.00 – 09.00  น.  ลงทะเบียน

โดย  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

09.00 – 10.15  น.                  การบรรยายหัวข้อ  สหกิจศึกษาแนวทางการพัฒนาบัณฑิตไทย

โดย  รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

10.15 – 12.00  น.                 การบรรยายหัวข้อ ปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อไปสหกิจศึกษา

โดย  ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

12.00 – 13.00 น.                     พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

13.00 – 13.20 น.            ลงทะเบียน

โดย  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

13.20 – 15.00 น.         การบรรยายหัวข้อ เรียนรู้เอกสาร….ช่องทางการสื่อสารที่จำเป็น

โดย  ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

คุณนพรัตน์  วิรัชธนพันธ์

15.00 – 16.30 น.       คลีนิคสหกิจศึกษา

โดย  อาจารย์สำรวย  เหลือล้น

คุณเยาวลักษณ์  ปานเพ็ชร์

16.30  น.                                  เสร็จสิ้นโครงการ