Alumni

Category: Alumni

About Us
chadatan

ดร.รุ่งธิวา วงศ์ประชา

อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมhttps://www.spu.ac.th/fac/business/ ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี

อ่านเพิ่มเติม »
About Us
chadatan

ดร.สรพล บูรณกูล

อาชีพปัจจุบัน : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมhttps://www.spu.ac.th/fac/logistics/ ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรี : คณะบริหารธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม »
About Us
chadatan

ดร.ชานนท์ วาสิงหน

อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ผู้สอนประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมhttps://www.spu.ac.th/fac/liberal-arts/ ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรี : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม »
About Us
chadatan

ผศ.ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน

อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ผู้สอนประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมhttps://www.spu.ac.th/fac/engineer/ ประวัติการศิกษาระดับปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม »
About Us
chadatan

ผศ.ดร.สำเริง ฮินท่าไม้

อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ผู้สอนประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมhttps://www.spu.ac.th/fac/engineer/ ประวัติการศึกษา ระดับปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม »
About Us
chadatan

ดร.เกียรติศักดิ์ สกุลพันธ์

อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ผู้สอนประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมhttps://www.spu.ac.th/fac/engineer/ ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรี : คณะวิศวกรรมศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม »
About Us
chadatan

ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา

อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการจัดการ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมhttps://www.spu.ac.th/fac/business/ ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรี :

อ่านเพิ่มเติม »
About Us
chadatan

ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย

อาชีพปัจจุบัน : อาจารย์สำนักงานรองอธิการบดี และรักษาการหัวหน้าสาขาวิชา สหวิทยาการเทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุมhttps://www.spu.ac.th/fac/SITI/

อ่านเพิ่มเติม »
About Us
chadatan

ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์

อาชีพปัจจุบัน : ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ และรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมhttps://www.spu.ac.th/aboutus/administrator ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรี :

อ่านเพิ่มเติม »