CAMPUS LIFE

portfolio woocommerce
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ : สนุกไปกับการพัฒนาแอปพลิเคชันและ เรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ กับอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานจริง
portfolio woocommerce
อยากทำงานด้านท่องเที่ยวและบริการและฝันที่จะเดินทางทั่วโลกวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือคำตอบสำหรับคุณ...
portfolio woocommerce
ชีวิตเด็ก นิเทศศาสตร์ : เรียนนิเทศฯ ม.ศรีปทุม ได้คิดสร้างสรรค์อย่างแตกต่าง สร้างจินตนาการที่พัฒนาผลงาน อย่างมืออาชีพ
portfolio woocommerce
สังคมของ Sripatum International College มีเพื่อน ๆ ที่พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้แก่กันและกันอยู่ตลอดเวลา
portfolio woocommerce
สาขาวิชาออกแบบภายใน ผู้บริหารจัดการระบบงานออกแบบภายใน รวมทั้งนักวางแผน ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
portfolio woocommerce
นักออกแบบเครื่องเรือน นักออกแบบงานนิทรรศการและงานจัดแสดง ที่ปรึกษา ด้านการออกแบบภายใน นักวิชาการ นักวิจัยด้านการออกแบบภายใน
portfolio woocommerce
สาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ นิติกร หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ศาล
portfolio woocommerce
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการจัดการ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตการทำงาน
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการตลาดเน้นการเรียนด้าน -นักวิเคราะห์การตลาด (Market Analyst) -เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต (Internet Marketing Assistant)
portfolio woocommerce
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และระบบ ERP สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เน้นศึกษากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อย่างมีเหตุผล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีของวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
portfolio woocommerce
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นการจัดเตรียมบัณฑิตให้รองรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของธุรกิจ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนอุปกรณ์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Software) ที่ใช้ในกิจการประมวลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการส่งออกและนำเข้า เข้าใจและสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ที่สำคัญของโลกที่ส่งผลต่อธุรกิจ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการเงิน “สร้างนักบริหารการเงิน และนักลงทุนมืออาชีพ ด้วยมืออาชีพโดยผ่านประสบการณ์จริง ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านตลาดทุน
portfolio woocommerce
การจัดการธุรกิจการบิน ไม่ตกงาน รายได้ดี มั่นคง เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับด้านการบินได้ แนะนำสาขาน้องใหม่การจัดการธุรกิจการบิน
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก เรียนรู้การออกแบบงานกราฟิกเพื่อใช้ในการสื่อสาร การโฆษณาประชาสัมพันธ์
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม การออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD เช่น มิวเซียมสยาม เป็นต้น
portfolio woocommerce
สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ เรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือในโปรแกรมต่างๆ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 3 มิติและ 2 มิติ เช่น การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก การเขียนสตอรี่บอร์ด การตัดต่อ เป็นต้น
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล “ผู้สร้างสรรค์งานโฆษณามืออาชีพ…ยุคดิจิทัล”
portfolio woocommerce
สาขาวิชาศิลปะการแสดง เรียนรู้ศิลปะการแสดงสำหรับงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างมืออาชีพ
portfolio woocommerce
ออกแบบมาเพื่อการทำงานในวงการภาพยนตร์ได้อย่างมืออาชีพ และ ครบวงจรฝึกฝนฝีมือในห้องปฏิบัติงานพร้อมอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานสอน
portfolio woocommerce
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด การวางแผน การผลิตสื่อในเชิงการตลาด ปรับบุคลิกที่ดีเพื่อความสำเร็จของตัวเองและองค์กร ให้ทันกับยุคดิจิทัล
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เรียนรู้การเป็นนักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มืออาชีพยุคดิจิทัล กับอาจารย์มืออาชีพ ด้วยห้องสตูดิโอ ที่มีเครื่องมือครบ
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สร้างคุณให้เป็นวิศวกรที่สามารถ ออกแบบ วิเคราะห์ และควบคุมงานในสาขา วิศวกรรมโยธา เช่น วิศวกรรมโครงสร้าง
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ วิเคราะห์ ทดสอบ ดัดแปลง เกี่ยวกับยานพาหนะ เครื่องยนต์ต้นกำลัง อุปกรณ์ถ่ายเทความร้อน ระบบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในยานยนต์
portfolio woocommerce
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มุ่งเน้นการปฏิบัติตามความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม (Industry Focus) ที่ทันสมัย ซึ่งครอบคลุมงานวิศวกรรมในหลายๆด้าน