คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือที่มีประสงค์จะศึกษาต่อในชั้นปีที่ 5 ต้องติดต่อแสดงความประสงค์ขอผ่อนผันเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม ของทุกปี