คุณสมบัติ

1. นักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่รายงานตัวซ้ำชั้น เลื่อนชั้น ใช้เอกสารใบรายงานตัวสีเขียว (รด.2)

2. นักศึกษาวิชาทหารที่รายงานตัวซ้ำชั้น เลื่อนชั้นโอนย้านสถานศึกษาใช้เอกสารดังนี้

2.1 ใบรายงานตัวสีเขียว(รด.3)

2.2 หนังสือรับรองการฝึก จำนวน 1 ฉบับ

2.3 หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ์ นำนวน 1 ฉบับ