1. นำหลักฐานที่จัดเตรียมไว้เพื่อการยื่นเรื่องการขอผ่อนผันฯ ส่งงานวิชาทหาร

2. การติดตามผลการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันฯ การตรวจเลือกเข้ารับราชการ จากทบวงมหาวิทยาลัยได้ที่งานวิชาการในเดือนมากราคม ของปีถัดไป และขอถ่ายสำเนาหนังสือตอบรับการมีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันฯ และบัญชีรายชื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

3. ข้อปฏิบัติในการรักษาสิทธิ์การได้รับการผ่อนผันฯ ให้นักศึกษาไปแสดงตนต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ใน สด.35 พร้อมนำ สด.9 และบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยต้องแสดงตนทุกปีไป

อนึ่งการยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ กับมหาวิทยาลัย จะกระทำครั้งเดียวแต่มีสิทธิ์ผ่อนผันจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผ่อนผันให้จนถึงอายุ 26 ปีบริบูรณ์เท่านั้น หลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาจะต้องแจ้งต่ออำเภอท้องที่ที่นักศึกษามีภูมิลำเนาทหารสังกัดอยู่ภายใน 30 วัน