คุณสมบัติ

1. มีอายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์

2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกาที่กรมการรักษาดินแดน มิได้เปิดทำการฝึกวิชาทหารมาก่อน<

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร (ทบ.349-001) ติดรูปถ่ายขนาด 3×4 ซ.ม. ต้องลงนามให้คำยินยอมโดยบิดามารดา หรือผู้ปกครอง(ขอได้ที่ทำงานวิชาทหาร)

2. หนังสือเงื่อนไขประกอบการสมัครเป็น นศท.(ขอได้ที่งานวิชาทหาร)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. หลักฐานการศึกษา รบ.1

5. ใบรับรองการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ที่รัฐบาลรับรอง หน่วยตรวจโรคของทหาร และสถานพยาบาลเอกชนตามแบบฟอร์มที่หน่วยบัญชาการกำลังสำรองกำหนด