1. แบบคำร้องทั่วไป (FM. บร.-01 ซท้อได้ที่สำนักงานการคลังอาคาร 1 ชั้น L) และแนบคำร้องนั้นมาเขียนข้อมูลระบุ “การขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร” นำแบบคำร้องดังกล่าวไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง

2. สำเนาหนังสือตรวจสอบสภาพกองหนุน จำนวน 2 ฉบับ(ถ้ามี)

3. สำเนาสด.8 จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

6. ลงลายมือชื่อนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกฉบับ