1. แบบคำร้องทั่วไป (FM. US.-01 ซื้อได้ที่สำนักงานการคลังอาคาร 1 ชั้น L) และนำแบบคำร้องนั้นมาเขียนข้อมูลระบุ “ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ” พร้อมทั้งนำแบบคำร้องดังกล่าวไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง

2. สำเนาสด.9 (หน้า-หลัง) จำนวน 3 ฉบับ

3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จำนวน 3 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

5. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

(ขอได้ที่สำนักงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น L) และถ่ายสำเนา 2 ฉบับ

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

7. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนเทอมล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ

8. หลักฐานเอกสารที่ถ่ายสำเนาทุกฉบับให้นักศึกษาลงนามรับรอง