1. ติดตามการได้รับสิทธิ์การขอผ่อนผันการเรียกพลฯจากการอนุมัติ ของกระทรวงกลาโหมได้ที่งานวิชาทหาร หลังจากยื่นคำร้องทั่วไปขอผ่อนผันฯ ประมาณ 1 วัน เพื่อขอถ่ายสำเนา หนังสือตอบรับ และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการเรียกเพื่อฝึกวิชาทหาร เก็บไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

2. หลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องแจ้งต่องานวิชาทหาร เพื่อการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้พ้นฐานะการผ่อนผันเรียกคน แจ้งต่อกระทรวงกลาโหมต่อไป