บริการนักศึกษา

บริการงานวิชาทหาร

คุณสมบัติ

นักศึกษาชายที่มีเคยเข้ารับราชการฝึกวิชาทหาร แต่ไม่สำเร็จชั้นปีที่ 3 ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนดซึ่งมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณื (หรือมากกว่านั้นแต่ไม่ถึง 26 ปี และนักศึกษาใหม่โอนย้ายสถานศึกษากรณีเคยได้รับการผ่อนผันฯ มาจากสถานศึกษาเดิม

หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

1. แบบคำร้องทั่วไป (FM. US.-01 ซื้อได้ที่สำนักงานการคลังอาคาร 1 ชั้น L) และนำแบบคำร้องนั้นมาเขียนข้อมูลระบุ “ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ” พร้อมทั้งนำแบบคำร้องดังกล่าวไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง

2. สำเนาสด.9 (หน้า-หลัง) จำนวน 3 ฉบับ

3. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) จำนวน 3 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

5. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

(ขอได้ที่สำนักงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น L) และถ่ายสำเนา 2 ฉบับ

6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

7. สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนเทอมล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ

8. หลักฐานเอกสารที่ถ่ายสำเนาทุกฉบับให้นักศึกษาลงนามรับรอง

การส่งหลักฐาน

1. นำหลักฐานที่จัดเตรียมไว้เพื่อการยื่นเรื่องการขอผ่อนผันฯ ส่งงานวิชาทหาร

2. การติดตามผลการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันฯ การตรวจเลือกเข้ารับราชการ จากทบวงมหาวิทยาลัยได้ที่งานวิชาการในเดือนมากราคม ของปีถัดไป และขอถ่ายสำเนาหนังสือตอบรับการมีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันฯ และบัญชีรายชื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

3. ข้อปฏิบัติในการรักษาสิทธิ์การได้รับการผ่อนผันฯ ให้นักศึกษาไปแสดงตนต่อคณะกรรมการการตรวจเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ใน สด.35 พร้อมนำ สด.9 และบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยต้องแสดงตนทุกปีไป

อนึ่งการยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ กับมหาวิทยาลัย จะกระทำครั้งเดียวแต่มีสิทธิ์ผ่อนผันจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผ่อนผันให้จนถึงอายุ 26 ปีบริบูรณ์เท่านั้น หลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว นักศึกษาจะต้องแจ้งต่ออำเภอท้องที่ที่นักศึกษามีภูมิลำเนาทหารสังกัดอยู่ภายใน 30 วัน

การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

คุณสมบัติ

1. มีอายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์

2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกาที่กรมการรักษาดินแดน มิได้เปิดทำการฝึกวิชาทหารมาก่อน<

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัคร (ทบ.349-001) ติดรูปถ่ายขนาด 3×4 ซ.ม. ต้องลงนามให้คำยินยอมโดยบิดามารดา หรือผู้ปกครอง(ขอได้ที่ทำงานวิชาทหาร)

2. หนังสือเงื่อนไขประกอบการสมัครเป็น นศท.(ขอได้ที่งานวิชาทหาร)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. หลักฐานการศึกษา รบ.1

5. ใบรับรองการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ที่รัฐบาลรับรอง หน่วยตรวจโรคของทหาร และสถานพยาบาลเอกชนตามแบบฟอร์มที่หน่วยบัญชาการกำลังสำรองกำหนด

การรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่รายงานตัวซ้ำชั้น เลื่อนชั้น ใช้เอกสารใบรายงานตัวสีเขียว (รด.2)

2. นักศึกษาวิชาทหารที่รายงานตัวซ้ำชั้น เลื่อนชั้นโอนย้านสถานศึกษาใช้เอกสารดังนี้

2.1 ใบรายงานตัวสีเขียว(รด.3)

2.2 หนังสือรับรองการฝึก จำนวน 1 ฉบับ

2.3 หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ์ นำนวน 1 ฉบับ

การผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือที่มีประสงค์จะศึกษาต่อในชั้นปีที่ 5 ต้องติดต่อแสดงความประสงค์ขอผ่อนผันเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม ของทุกปี

หลักฐานการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร

1. แบบคำร้องทั่วไป (FM. บร.-01 ซท้อได้ที่สำนักงานการคลังอาคาร 1 ชั้น L) และแนบคำร้องนั้นมาเขียนข้อมูลระบุ “การขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร” นำแบบคำร้องดังกล่าวไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง

2. สำเนาหนังสือตรวจสอบสภาพกองหนุน จำนวน 2 ฉบับ(ถ้ามี)

3. สำเนาสด.8 จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

6. ลงลายมือชื่อนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกฉบับ

การส่งหลักฐาน

รวบรวมหลักฐานพร้อมแบบคำร้องทั้วไป นำส่งงานวิชาทหาร อาคารกิจการนักศึกษา(อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 501) วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ข้อปฏิบัติหลังการยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ

1. ติดตามการได้รับสิทธิ์การขอผ่อนผันการเรียกพลฯจากการอนุมัติ ของกระทรวงกลาโหมได้ที่งานวิชาทหาร หลังจากยื่นคำร้องทั่วไปขอผ่อนผันฯ ประมาณ 1 วัน เพื่อขอถ่ายสำเนา หนังสือตอบรับ และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการเรียกเพื่อฝึกวิชาทหาร เก็บไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

2. หลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องแจ้งต่องานวิชาทหาร เพื่อการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้พ้นฐานะการผ่อนผันเรียกคน แจ้งต่อกระทรวงกลาโหมต่อไป