ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร