ระดับปริญญาตรี

1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ

2. เป็นผู้ที่มีผลงาน และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

3. เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย รู้รักสามัคคี และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

5. ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ระดับปริญญาโท

1. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. เป็นผู้ที่มีผลงานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

3. เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย รู้รักสามัคคี และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

5. ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา