1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ

2. เป็นผู้มคความสามารถดังนี้

- วงดนตรีเช่น วงดรตรีไทย วงดนตรีพื้นเมือง วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสตริง วงดนตรีแชมเบอร์ และนักร้อง

-ด้านการแสดงเช่น นักแสดงนาฏศิลปไทย นักแสดงนาฏศิลปพื้นเมือง Modern Dance และหางเครื่องจิตลีลา

3. มีความประพฤติเรียบร้อย

4. ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรค์ทางการศึกษา