1. ผู้รับทุนสัญญาว่าจะต้องมีหน่วยกิตก้าวหน้าในการศึกษาให้ได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา และไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี

2. ผู้รับทุนสัญญาว่าจะต้องมีหน่วยกิตก้าวหน้าในการศึกษาให้ได้ไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา และไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับปริญญาตรี

3. ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาภายในระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้เท่านั้น นับแต่วันอนุญาตให้ได้รับทุนการศึกษา

4. ผู้รับทุนต้องปฎิบัติตามระเบียบด้วยวินัยนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเช่นเดียวกับนักศึกษาปกติทุกประการ

5. ผู้รับทุนต้องมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมการแสดง และเป็นผู้ฝึกซ้อมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เข้ามามีส่วนร่วม และสนใจในกิจกรรมทางดนตรี-นาฎศิลป

6. ผู้รับทุนสัญญาว่าจะปฎิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของความประพฤติ ความมีระเบียบวินัย การแต่งกาย และการแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

7. ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการศึกษา และผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้ทุกภาคการศึกษาต่อศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา

8. การแสดงกิจกรรมทางด้านดนตรี-นาฎศิลป ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ผู้รับทุนต้องเป็นนักแสดงในนามมหาวิทยาลัยศรีปทุม

9. ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสมัครใจ และตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ

10. ผู้รับทุนฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข หรือประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเจตนา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาระงับการให้ทุนการศึกษาตามที่เห็นสมควร

11. ผู้ได้รับทุนขาดความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมตามที่กำหนด จนทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกทุนโดยคำนึงถึงเงื่อนำขและหลักเกณฑ์เป็นบรรทัดฐาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2130, 2133