เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทุนการศึกาษานีเป็นทุนที่ได้ตลอดหลักสูตร โดยไม่มีข้อผูกพันธ์ใดๆเกี่ยวกับการชดใช้ทุน ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัตตามเงื่อนไขดังนี้

2.1 ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่ได้รับทุน ตามแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด และต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาปกติที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

2.2 มีความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

2.3 มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็ฯอย่างดี

2.4 ระหว่างการรับทุนการศึกษาผู้รับทุนจะต้องประกอบอาชีพทางด้านสยสื่อสารมวลชน

2.5 ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข มหาวิทยาลัยจะระงับการให้ทุนการศึกษาเป็นการชั่วคราว หรือเป็นการถาวรได้ตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเห็นสมควร