1. ในระหว่างที่ได้รับทุนต้องประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

2. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณาจารย์ และผู้ฝึกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ

3. ต้องมีการพัฒนาฝีมือทางด้านการกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เช่นการเข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมฯ หรือสหพันธ์กีฬาชนิดนั้น ๆ จัดขึ้น เป็นต้น

4. เมื่อมหาวิทยาลัยกำหนดให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการใด นักกีฬาต้องเข้าร่วมและลงแข่งขันอย่างเต็มความสามารถและปฏิบัติตามข้อบังคับ กติกาของการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

5. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาทุนเป็นรายปี และหากถูกตัดสิทธิ์การให้ทุนนักกีฬายินดีรับคำตัดสินโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

6. ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการเรียนของนักกีฬาทุนตามเงื่อนไขวิธีการปฏิบัติระหว่างรับทุนและสัญญาในสัญญาทุนการศึกษาของนักกีฬา

7. ต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2130, 2133