1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ

2. เป็นนักกีฬาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ที่มีการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาดีขึ้นผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตัวจากคณะ กรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย หรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในระดับต่างๆ หรือเป็นนักกีฬาที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา เยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาแห่งชาติ หรือการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

4. ต้องมีหลักฐานความประพฤติดี ใบประกาศนียบัตรผลงานด้านกีฬา จากสถาบันหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง สโมสรต้นสังกัด หรือสมาคมกีฬาต่าง ๆ

5. ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษหรือถูกดำเนินคดีในศาล สถาบัน องค์กรสมาคมกีฬา สโมสร กีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทย

จัดสรรทุนให้กับคณะ/สาขาวิชา ที่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม ดังนี้

1.คณะนิติศาสตร์

2.คณะบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการจัดการ

- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

- สาขาวิชาการตลาด

- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

3.คณะบัญชี

4.คณะนิเทศศาสตร์

- สาขาวิชาการโฆษณา

- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

5. คณะศิลปศาสตร์

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

6. คณะสารสนเทศศาสตร์

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7. คณะเศรษฐศาสตร์