ทุนส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่

ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา

มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ได้รับการพัฒนาทักษะการกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และกีฬาระดับอุดมศึกษา โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี

ทุนส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่

1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ

2. เป็นนักกีฬาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ที่มีการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาดีขึ้นผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตัวจากคณะ กรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

3. เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย หรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในระดับต่างๆ หรือเป็นนักกีฬาที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา เยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาแห่งชาติ หรือการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

4. ต้องมีหลักฐานความประพฤติดี ใบประกาศนียบัตรผลงานด้านกีฬา จากสถาบันหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง สโมสรต้นสังกัด หรือสมาคมกีฬาต่าง ๆ

5. ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษหรือถูกดำเนินคดีในศาล สถาบัน องค์กรสมาคมกีฬา สโมสร กีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทย

จัดสรรทุนให้กับคณะ/สาขาวิชา ที่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม ดังนี้

1.คณะนิติศาสตร์

2.คณะบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการจัดการ

- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

- สาขาวิชาการตลาด

- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

3.คณะบัญชี

4.คณะนิเทศศาสตร์

- สาขาวิชาการโฆษณา

- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

- สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

5. คณะศิลปศาสตร์

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ

6. คณะสารสนเทศศาสตร์

- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7. คณะเศรษฐศาสตร์

ทุนส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่

ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร

ทุนส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่

1. ในระหว่างที่ได้รับทุนต้องประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

2. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณาจารย์ และผู้ฝึกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ

3. ต้องมีการพัฒนาฝีมือทางด้านการกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เช่นการเข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมฯ หรือสหพันธ์กีฬาชนิดนั้น ๆ จัดขึ้น เป็นต้น

4. เมื่อมหาวิทยาลัยกำหนดให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการใด นักกีฬาต้องเข้าร่วมและลงแข่งขันอย่างเต็มความสามารถและปฏิบัติตามข้อบังคับ กติกาของการแข่งขันอย่างเคร่งครัด

5. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาทุนเป็นรายปี และหากถูกตัดสิทธิ์การให้ทุนนักกีฬายินดีรับคำตัดสินโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

6. ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการเรียนของนักกีฬาทุนตามเงื่อนไขวิธีการปฏิบัติระหว่างรับทุนและสัญญาในสัญญาทุนการศึกษาของนักกีฬา

7. ต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2130, 2133