ทุนส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่

ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียน เป็นผู้นำกิจกรรม อาทิเช่น ความสามารถในการโต้วาที เชียร์ลีดเดอร์ ฯลฯ โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี

ทุนส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่

1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ

2. มีผลการเรียนสะสม 2.50 ขึ้นไป

3. มีผลงานด้านกิจกรรมที่ได้รับรางวัลด้านกิจกรรม อาทิเช่น ความสามารถในด้านการเป็นผู้นำนักเรียน การโต้วาที เชียร์ลีดเดอร์ ฯลฯ

4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

5. ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ทุนส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่

ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี

ทุนส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดี ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

2. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องบำเพ็ญตนเพื่อช่วยงานให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ชั่วโมง

3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหมดสิทธิ์รับทุน เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษา ต่ำกว่า 2.50 ต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และไม่มีสิทธิ์ในการย้ายคณะหรือสาขาวิชา

4. ต้องเป็นผู้นำกิจกรรมปีละ 12 กิจกรรม (ภาคฤดูร้อน 2 กิจกรรม , ภาคเรียนที่ 1-2 ภาคละ 5 กิจกรรม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2130, 2133