ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียน เป็นผู้นำกิจกรรม อาทิเช่น ความสามารถในการโต้วาที เชียร์ลีดเดอร์ ฯลฯ โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

ระดับปริญญาตรี

1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ

2. เป็นผู้ที่มีผลงาน และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

3. เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย รู้รักสามัคคี และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

5. ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ระดับปริญญาโท

1. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. เป็นผู้ที่มีผลงานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

3. เป็นผู้ที่มีความพร้อมในการส่งเสริมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย รู้รักสามัคคี และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

5. ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

ระดับปริญญาตรี

ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ
ต้องเป็นสมาชิกองค์กรสื่อสารมวลชนไทยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในสายงานสื่อสารมวลชน เป็นผู้สื่อข่าว ด้านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่ออื่นๆ เป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป
ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็ฯอุปสรรค์ต่อการศึกษา

ระดับปริญญาโท

ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ
ต้องเป็นสมาชิกองค์กรสื่อสารมวลชนไทยองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานในสายงานสื่อสารมวลชน เป็นผู้สื่อข่าว ด้านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ หรือสื่ออื่นๆ เป็นเวลา 5 ปีขึ้นไป
ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็ฯอุปสรรค์ต่อการศึกษา

ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา

มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ได้รับการพัฒนาทักษะการกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และกีฬาระดับอุดมศึกษา โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี

จำนวนทุนการศึกษา

ปริญญาตรี 10 ทุน

ปริญญาโท 10 ทุน

จำนวนทุนการศึกษา

ปริญญาตรี 10 ทุน

ปริญญาโท 5 ทุน

ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายในการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภารกิจหลักสำคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาที่ถือว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร

ทุนการศึกษาที่ได้รับ

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

1. ผู้รับทุนสัญญาว่าจะต้องมีหน่วยกิตก้าวหน้าในการศึกษาให้ได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา และไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี

2. ผู้รับทุนสัญญาว่าจะต้องมีหน่วยกิตก้าวหน้าในการศึกษาให้ได้ไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา และไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับปริญญาตรี

3. ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาภายในระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้เท่านั้น นับแต่วันอนุญาตให้ได้รับทุนการศึกษา

4. ผู้รับทุนต้องปฎิบัติตามระเบียบด้วยวินัยนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเช่นเดียวกับนักศึกษาปกติทุกประการ

5. ผู้รับทุนต้องมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมการแสดง และเป็นผู้ฝึกซ้อมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เข้ามามีส่วนร่วม และสนใจในกิจกรรมทางดนตรี-นาฎศิลป

6. ผู้รับทุนสัญญาว่าจะปฎิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของความประพฤติ ความมีระเบียบวินัย การแต่งกาย และการแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

7. ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการศึกษา และผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ให้ทุกภาคการศึกษาต่อศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา

8. การแสดงกิจกรรมทางด้านดนตรี-นาฎศิลป ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ผู้รับทุนต้องเป็นนักแสดงในนามมหาวิทยาลัยศรีปทุม

9. ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสมัครใจ และตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ

10. ผู้รับทุนฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข หรือประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเจตนา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาระงับการให้ทุนการศึกษาตามที่เห็นสมควร

11. ผู้ได้รับทุนขาดความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมตามที่กำหนด จนทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกทุนโดยคำนึงถึงเงื่อนำขและหลักเกณฑ์เป็นบรรทัดฐาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)
โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2130, 2133

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา

เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทุนการศึกาษานีเป็นทุนที่ได้ตลอดหลักสูตร โดยไม่มีข้อผูกพันธ์ใดๆเกี่ยวกับการชดใช้ทุน ทั้งนี้ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัตตามเงื่อนไขดังนี้

2.1 ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่ได้รับทุน ตามแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด และต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาปกติที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

2.2 มีความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

2.3 มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็ฯอย่างดี

2.4 ระหว่างการรับทุนการศึกษาผู้รับทุนจะต้องประกอบอาชีพทางด้านสยสื่อสารมวลชน

2.5 ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข มหาวิทยาลัยจะระงับการให้ทุนการศึกษาเป็นการชั่วคราว หรือเป็นการถาวรได้ตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเห็นสมควร