ผู้รับทุนจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรีหากมีผล การเรียนดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยจะได้รับพิจารณาเพื่อได้รับทุนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไป