1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. มีผลการเรียนสะสม 3.00 ขึ้นไป

3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

4. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น

5. เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน

6. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา