ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ

ทุนเพชรศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ  โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี หากมีผลการเรียนดีและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยจะได้รับพิจารณา เพื่อได้รับทุนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไป

ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. มีผลการเรียนสะสม 3.00 ขึ้นไป

3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

4. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น

5. เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน

6. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ

จำนวนทุนการศึกษา 25 ทุน

ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ

ผู้รับทุนจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรีหากมีผล การเรียนดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยจะได้รับพิจารณาเพื่อได้รับทุนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไป

ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดี ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

2. มีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย ข้อบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัย

3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหมดสิทธิ์รับทุน เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษา ดังนี้
-ระดับปริญญาตรี ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 ต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และไม่มีสิทธิ์ในการย้ายคณะหรือสาขาวิชา

4. เป็นติวเตอร์จำนวน 20 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2130, 2133