1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดี ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

2. มีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย ข้อบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัย

3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหมดสิทธิรับทุน เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษา ดังนี้

ระดับปริญญาตรี ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75 ต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และไม่มีสิทธิในการย้ายคณะหรือสาขาวิชา

4. เข้าร่วมประกวด/แข่งขันในโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ครั้ง / ปีการศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2130, 2133