1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. มีผลการเรียนสะสม 2.75 ขึ้นไป

3. มีผลงานด้านกิจกรรมที่ได้รับรางวัลด้านสิ่งประดิษฐ์ อาทิ มีความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และดิจิทัลอาร์ตส์ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ มีความถนัดและสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ มีความสามารถเข้าร่วมโครงการแข่งขันนวัตกรรมต่างๆ ได้

4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

5. เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน

6. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

จัดสรรทุนให้กับคณะที่จะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุมดังนี้

1.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.คณะสารสนเทศศาสตร์