ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ

ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสามารถด้านสิ่งประดิษฐ์ อาทิเช่น มีความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และดิจิทัลอาร์ตส์ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ มีความถนัดและสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ มีความสามารถเข้าร่วมโครงการแข่งขันนวัตกรรมต่างๆ ได้ โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี

ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ

2. มีผลการเรียนสะสม 2.75 ขึ้นไป

3. มีผลงานด้านกิจกรรมที่ได้รับรางวัลด้านสิ่งประดิษฐ์ อาทิ มีความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และดิจิทัลอาร์ตส์ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ มีความถนัดและสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ มีความสามารถเข้าร่วมโครงการแข่งขันนวัตกรรมต่างๆ ได้

4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

5. เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน

6. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

จัดสรรทุนให้กับคณะที่จะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุมดังนี้

1.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

2.คณะวิศวกรรมศาสตร์

3.คณะสารสนเทศศาสตร์

ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ

ผู้รับทุนจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี

ทุนส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดี ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

2. มีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย ข้อบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัย

3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหมดสิทธิรับทุน เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษา ดังนี้

ระดับปริญญาตรี ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75 ต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และไม่มีสิทธิในการย้ายคณะหรือสาขาวิชา

4. เข้าร่วมประกวด/แข่งขันในโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ครั้ง / ปีการศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทุนการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2130, 2133