ทุนเพชรศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ  โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี หากมีผลการเรียนดีและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยจะได้รับพิจารณา เพื่อได้รับทุนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไป

ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสามารถด้านสิ่งประดิษฐ์ อาทิเช่น มีความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และดิจิทัลอาร์ตส์ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ มีความถนัดและสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ มีความสามารถเข้าร่วมโครงการแข่งขันนวัตกรรมต่างๆ ได้ โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี