1. สำหรับผู้เทียบโอนรายวิชา(ปวส.) สนับสนุนทุนการศึกษา 10,000.-

2. สำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตร 4ปี สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000.-

3. สำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตร 5ปี สันบสนุนทุนการศึกษา 20,000.-

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาปีละ 10,000 บาท โดยแบ่งเป็นภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท ภาคเรียนที่ 2 นำนวน 5,000 บาท