1. บุตรและญาติที่มีนามสกุลเดียวกันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่ป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา

4. มีเอกสารรับรองการเป็นบุตรศิษย์เก่า หรือญาติศิษย์เก่า หรือนามสกุลเดียวกันและเป็นนามสกุลเดิมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม

5. มีเอกสารรับรองการเป็นศิษย์เก่า เช่นวุฒิการศึกษา

6. ต้องลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษามีจำนวนหน่วยกิต ตามที่กำหนด

6.1 ภาคฤดูร้อนไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

6.2 ภาเรียนที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา