1. รักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษาในระดับ 2.25 ขึ้นไป

หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าระดับ 2.25 จะหมดสิทธิ์รับทุนในปีการศึกษาถัดไป แต่เมื่อสิ้นปีการศึกษามีผลการเรียนสูงขึ้นระดับ 2.25 ขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ต่อไป

2.1 ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่ได้รับทุน ตามแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด และต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาปกติที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

2.2 มีความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

2.3 มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็ฯอย่างดี

2.4 ระหว่างการรับทุนการศึกษาผู้รับทุนจะต้องประกอบอาชีพทางด้านสยสื่อสารมวลชน

2.5 ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข มหาวิทยาลัยจะระงับการให้ทุนการศึกษาเป็นการชั่วคราว หรือเป็นการถาวรได้ตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเห็นสมควร