ทุนส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนการศึกษาบุตรและญาติที่นามสกุลเดียวกันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ม.ศรีปทุม

 • บุตรศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยัลยศรีปทุม
 • ญาติศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ที่มีนามสกุลเดียวกัน หรือนามสกุลเดิมเป็นนามสกุลสิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน
 • ทุนส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา

  1. บุตรและญาติที่มีนามสกุลเดียวกันของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

  3. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่ป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษา

  4. มีเอกสารรับรองการเป็นบุตรศิษย์เก่า หรือญาติศิษย์เก่า หรือนามสกุลเดียวกันและเป็นนามสกุลเดิมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีปทุม

  5. มีเอกสารรับรองการเป็นศิษย์เก่า เช่นวุฒิการศึกษา

  6. ต้องลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษามีจำนวนหน่วยกิต ตามที่กำหนด

  6.1 ภาคฤดูร้อนไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต

  6.2 ภาเรียนที่ 1 และ 2 ไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา

  ทุนส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา

  1. สำหรับผู้เทียบโอนรายวิชา(ปวส.) สนับสนุนทุนการศึกษา 10,000.-

  2. สำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตร 4ปี สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000.-

  3. สำหรับผู้ที่เรียนหลักสูตร 5ปี สันบสนุนทุนการศึกษา 20,000.-

  หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนการศึกษาปีละ 10,000 บาท โดยแบ่งเป็นภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท ภาคเรียนที่ 2 นำนวน 5,000 บาท

  ทุนส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา

  1. รักษาผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษาในระดับ 2.25 ขึ้นไป

  หากระหว่างศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าระดับ 2.25 จะหมดสิทธิ์รับทุนในปีการศึกษาถัดไป แต่เมื่อสิ้นปีการศึกษามีผลการเรียนสูงขึ้นระดับ 2.25 ขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ต่อไป

  2.1 ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชาที่ได้รับทุน ตามแผนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด และต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาปกติที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

  2.2 มีความประพฤติที่ดี และปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

  2.3 มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็ฯอย่างดี

  2.4 ระหว่างการรับทุนการศึกษาผู้รับทุนจะต้องประกอบอาชีพทางด้านสยสื่อสารมวลชน

  2.5 ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดีในการจัดกิจกรรมต่างๆ หรือในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข มหาวิทยาลัยจะระงับการให้ทุนการศึกษาเป็นการชั่วคราว หรือเป็นการถาวรได้ตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเห็นสมควร