1. สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2555

2. สนับสนุนทุนการศึกษา 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 30 เมษายน 2555