1. เป็นบุคลากร หรือบุตรบุคลากรประจำจากชมรมหน่วยงานย่านพลหโยธินตามรายชื่อหน่วยงานคือ การทางพิเศษแห่งประเมศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร กรมทหารราบที่11 รักษาพระองค์กรมยุทธโยธาทหานบก กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานปรมณูเพี่อสันติ เขตบางเขน เขตจตุจักร โรงแรมมารวยการ์เด้น โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสารวิทยา โรงเรียนช่างฝีมือทหาร มหาวิทยาลัยเกริก บ อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียร์ส จก. โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งปปท. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ธ.ไทยพาณิชย์ จก.(มหาชน) สำนักงานใหญ่

2. ผู้ขอรับทุนจะต้องแสดงเอกสารการรับรองการเป็นบุคลากรของหน่วยงานย่านพหลโยธินหรือ สำเนาบัตรประจำตัวบุคลากรของหน่วยงานย่านพหลโยธิน (กรณีเป็นบุตรต้องแสดงเอกสารสูติบัตร)