1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนในเครือของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ, โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ, โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี, โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ, โรงเรียนกุลศิริเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ, โรงเรียนพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ, โรงเรียนโปลีเทคนิคเชียงราย, โรงเรียนสิริวัฒนาบริหารธุรกิจและพณิชยการ

2. ต้องลงทะเบียนในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจะได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท

3. หากลงทะเบียนภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท