ทุนส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา

โครงการสนับสนุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนในเครือไทย-เทค

มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเครือของมหาวทิยาลัย ได้แก่ โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ, โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ, โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี, โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ, โรงเรียนกุลศิริเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ, โรงเรียนพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ, โรงเรียนโปลีเทคนิคเชียงราย, โรงเรียนสิริวัฒนาบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ทุนส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนในเครือของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ, โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ, โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี, โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ, โรงเรียนกุลศิริเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ, โรงเรียนพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ, โรงเรียนโปลีเทคนิคเชียงราย, โรงเรียนสิริวัฒนาบริหารธุรกิจและพณิชยการ

2. ต้องลงทะเบียนในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด และจะได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท

3. หากลงทะเบียนภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท

ทุนส่งเสริมความสำเร็จทางการศึกษา

1. สนับสนุนทุนการศึกษา 20,000 บาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนก่อนหรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2555

2. สนับสนุนทุนการศึกษา 10,000 บาท สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 30 เมษายน 2555