โครงการสนับสนุนการศึกษาสำหรับโรงเรียนในเครือไทย-เทค

มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเครือของมหาวทิยาลัย ได้แก่ โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ, โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ, โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี, โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ, โรงเรียนกุลศิริเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ, โรงเรียนพัฒนวิทย์บริหารธุรกิจ, โรงเรียนโปลีเทคนิคเชียงราย, โรงเรียนสิริวัฒนาบริหารธุรกิจและพณิชยการ

โครงการสนับสนุนการศึกษาสำหรับบุคลากร และบุตรบุคลากรประจำชมรมหน่วยงานย่านพหลโยธิน

เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการเพิ่มพูนวิทยฐานะในการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงสนับสนุนโอกาสในการศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากรประจำจากชมรม หน่วยงานย่านพหลโยธิน