บริการนักศึกษา

บริการที่จอดรถ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน บริการสถานที่จอดรถสำหรับบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก เพื่อความสะดวกในการเรียน และการติดต่อประสานงาน ดังนี้

 

1.  ที่จอดรถยนต์จำนวน 770 คัน          
           1.1  ที่จอดรถภายในอาคาร          
                      -  อาคาร 5            
                         ชั้นใต้ดินสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 34 คัน
                      -  อาคาร 9            
                         ชั้นใต้ดินสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  จำนวน 30 คัน
                         ลานจอดรถ 7 ชั้น สำหรับนักศึกษา   จำนวน 336 คัน
                         และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบางส่วน        
                     -  อาคาร 11            
                         ชันใต้ดิน B1  สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 70 คัน
                         ชั้นใต้ดิน B2  สำหรับนักศึกษาปริญญาโท – เอก จำนวน 70 คัน
           1.2  ที่จอดรถภายนอกอาคาร          
                     -  บริเวณรอบอาคาร 1     จำนวน 20 คัน
                     -  ลานจอดรถหลังอาคาร 1 (ตรงข้ามสวนหย่อม) จำนวน 22 คัน
                     -  ลานจอดรถหน้าอาคาร 5 ( 5/1 , 5/2 )   จำนวน 78 คัน
                     -  แนวถนนริมสระน้ำ       จำนวน 28 คัน
                     -  ข้างอาคาร 5 ด้านทิศเหนือ     จำนวน 4 คัน
                     -  หน้าอาคารศูนย์มีเดีย     จำนวน 10 คัน
                     -  ลานจอดรถต้นหูกวาง     จำนวน 24 คัน
                     -  ริมถนนหลังอาคาร 2 ทั้ง 2 ข้าง   จำนวน 44 คัน
2.  ที่จอดรถจักยานยนต์  จำนวน 310 คัน        
                    -  บริเวณด้านหน้าศูนย์ถ่ายเอกสาร   จำนวน 180 คัน
                    -  ข้างอาคาร 9 ด้านทิศใต้     จำนวน 60 คัน
                    -  ชั้นใต้ดินอาคาร 9       จำนวน 30 คัน
                    -  ลานจอดรถหลังอาคาร 1 (ตรงข้ามสวนหย่อม) จำนวน 40 คัน
               
หมายเหตุ              
         1. ที่จอดรถพื้นราบและอาคารจอดรถ 7 ชั้น สำหรับนักศึกษาและผู้มาติดต่อ  
         2. บุคลากรของมหาวิทยาลัย จอดรถใต้อาคารและอาคารจอดรถ 7 ชั้น บางส่วน