วิธีการ Setup บน Windows XP

1. ให้คลิกที่  Start >> Control Panel

2. ดับเบิ้ลคลิกที่  Network Connections

3. คลิกขวาบน  Wireless Network Connection เลือก enable เพื่อให้ Wireless LAN บนเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน

4. คลิกขวาบน Wireless Network Connection  เลือก Properties เพื่อทำการกำหนด การรับ IP จากระบบส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

5. เลือก Internet Protocal (TCP/IP) แล้วกดที่  Properties

6. เลือกที่ Obtain an IP address automatically และ Obtain DNS server address automatically

7. ที่ Taskbar ด้านล่าง คลิกขวาบนสัญลักษณ์ Wireless แล้วเลือก View Available Wireless Networks

8. เลือก Wireless-SPU แล้วคลิก Connect

9. ปรากฏการเชื่อมต่อกับระบบส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

10. การเชื่อมต่อกับระบบส่วนกลางของมหาวิทยลัย เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

11. เมือทำการออก internet จะปรากฏหน้าจอให้ทำการ login โดยใช้ รหัสนักศึกษาและรหัสผ่าน

12. สามารถใช้งานได้เรียบร้อย