1. นักศึกษานำใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่ระบุชื่อของนักศึกษา ยื่นที่สำนักงานกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร10) ชั้น 5 ห้อง 501

2. นักศึกษาเซ็นต์ชื่อเมื่อมาส่งเอกสาร

3. รอรับเงินค่าสินไหมประกันอุบัติเหตุคืนเข้าบัญชีธนาคาร ประมาณ 4 สัปดาห์

4. นักศึกษาติดต่อขอรับใบรับเงินที่งานประกันอุบัติเหตุ สำนักงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 501

5. นักศึกษานำใบเสร้จรับเงิน พร้อมแนบสำเนาบัตรนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน ยื่นรับเงินที่สำนักงานการคลัง อาคาร 1 ชั้น L

  เอกสารที่ต้องใช้ อุบัติเหตุทั่วไป อุบัติเหตุจากรถ
1 ใบเสร็จรับเงินจากโรงพยาบาล / /
2 ใบรับรองแพทย์ / /
3 สำเนาใบลงทะเบียนเรียน / /
4 ตารางกรมธรรม์(พ.ร.บ.)   /
5 สำเนาใบขับขี่   /
6 สำเนาบัตรประชาชน   /
7 สำเนาทะเบียนบ้าน   /
8 สำเนาทะเบียนรถ   /
9 สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ   /
10 เอกสารอื่นๆ หนังสือมอบอำนาจ / /