เอกสารที่ต้องใช้ อุบัติเหตุทั่วไป อุบัติเหตุจากรถ
1 บัตรประจำตัวนักศึกษา / /
2 สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต / /
3 สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน(บิดา) / /
4 สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน(มารดา) /
5 ใบชันสูตรศพ(ที่ระบุว่าการเสียชีวิตเกิดจากสาเหตุอะไร) /
6 ใบมรณบัตร /
7 สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ(ให้ตำรวจรับรอง) /
8 ใบเสร็จรับเงิน(ตัวจริง) /
9 ใบรับรองแพทย์ และสรุปหน้างบจากโรงพยาบาล /
10 ตารางกรมธรรม์(พ.ร.บ.) /
11 ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ /
12 สำเนาใบขับขี่ /
13 หนังสือมอบอำนาจ(กรณีผู้ปกครองมารับไม่ได้) / /